§1

Postanowienia ogólne

 

1. Założycielem Business Tigers Club jest Magazyn Tygrysy Biznesu z siedzibą w Warszawie którego założycielem jest Busienss Solutions Elżbieta Michalska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana III Sobieskiego 102a/16, 00-764 Warszawa NIP 5841042494 REGON 366305948 przy współpracy z Centralnym Biurem Certyfikacji Krajowej z siedzibą w Warszawie.

2. W Klubie Busienss Tigers Club mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawione praw publicznych, będące: obywatelami polskimi albo cudzoziemcami mającymi lub nie mającymi miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Warunkiem uzyskania członkostwa w Klubie Busienss Tigers Club jest wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej oraz opłacenie składki rejestracyjnej i członkowskiej z góry.

4. Członkostwo dotyczy jednej konkretnej osoby wskazanej w deklaracji.

5. Członkostwo w klubie trwa minimum 12 miesięcy od momentu podpisania deklaracji.

6. Członkowie Klubu Business Tigers Club wyrażają zgodę na otrzymywanie zaproszeń oraz informacji handlowych za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany w deklaracji członkowskiej.

7. Członkowie Klubu Business Tigers Club wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Business Tigers Club zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 923 z późniejszymi zmianami).

 

§2

Cele i zadania Klubu

 

1. Udzielanie wzajemnej pomocy i tworzenie więzi środowiskowej oraz towarzyskiej w szczególności poprzez tworzenie lobby przedsiębiorców zrzeszonych w Klubie

2. Budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska członków Klubu i upowszechnianie etyki zawodowej w stosunkach między członkami.

3. Organizowanie konferencji, spotkań i paneli dyskusyjnych, których celem jest wymiana doświadczeń oraz propagowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Klubu oraz osób z nim współpracujących

4. Utworzenie i prowadzenie systemu informacji klubowej służącej nawiązywaniu kontaktów zawodowych.

5. Działalność promocyjną na rzecz Klubu, w szczególności poprzez organizowanie imprez upowszechniających idee Klubu.

 

§3

Członkowie Klubu. Nabycie i utrata członkostwa. Prawa i obowiązki członków

 

1. Członkiem Klubu Busienss Tigers Club może zostać osoba fizyczna, która we lub cudzym imieniu zawodowo prowadzi działalność gospodarczą, lub jest ustawowym reprezentantem lub przedstawicielem przedsiębiorcy.

2. Przedstawiciele Klubu podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet członków Klubu po zapoznaniu się z treścią pisemne j deklaracji i wniesieniu przezeń opłaty członkowskiej.

3. Profity jakie płyną z przynależności do Business Tigers Club są wskazane na deklaracji członkowskiej.

4. Członkostwo nie upoważnia do bezpłatnego wprowadzania na imprezy klubowe osób trzecich.

5. Przedstawiciele Klubu mają możliwość odmowy przyjęcia w poczet członków kandydata, który nie daje gwarancji przestrzegania Statutu Klubu, albo w swojej dotychczasowej działalności narusza zasady etyki zawodowej. Odmowa przyjęcia następuje na podstawie decyzji.

6. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Klubu, Założyciel jest zobowiązany powiadomić Kandydata w terminie 30 dni od daty podjęcia decyzji.

7. W przypadku negatywnych opinii o Uczestniku Założyciel zastrzega sobie możliwość wykreślenie Uczestnika z grona Członków i odmowy dalszej promocji i wsparcia.

8. Uczestnikowi przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Założyciela Klubu w terminie 14 dni od dnia poinformowana Uczestnika przez Założyciela Klubu o zaistniałej sytuacji.

 

§4

Członkowie Klubu są obowiązani

 

1. Przestrzegać postanowień niniejszego Statutu, regulaminów wydawanych na jego podstawie oraz uchwał władz Klubu.
2. Wnieść opłatę rejestracyjną i członkowską, wysokość kwoty wskazana jest na deklaracji członkowskiej.
3. Udzielać władzom Klubu informacji w zakresie swojej działalności gospodarczej w granicach niezbędnych do realizacji jego celów.
4.Aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Klubu.
5. Dbać o dobre imię Klubu, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia.

 

§5

Organy Klubu

 

Prezes Klubu – Marcin Andrzejewski – Pomysłodawca i założyciel Busienss Tigers Club

Rada Klubu:

Przewodniczący – Elżbieta Michalska – Prezes Centralnego Biuro Certyfikacji Krajowej

Sekretarz Klubu – Justyna Nakonieczna – Redaktor Prowadząca Magazynu Tygrysy Biznesu

 

§6

Opłaty

 

1. Opłaty dotyczą wyłącznie zdeklarowanych członków

2.. Założyciel pobiera od zdeklarowanego członka opłatę członkowską za każdy rok obowiązywania członkostwa. Wysokość opłat widnieje na deklaracji członkowskiej.

3. Po zaksięgowaniu wpłaty zdeklarowany staje się pełnoprawnym członkiem Business Tigers Club.

4. Członek klubu ma zagwarantowaną niezmienność ceny we wszystkich latach obowiązywania członkostwa.

5. W celu rejestracji dodatkowych osób na spotkania klubowe należy uiścić za każdą zaproszoną osobę opłatę w wysokości 200 pln netto.

7. Opłata o której mowa w §6 punkcie 2 regulowana jest na podstawie faktury proforma wystawionej przez Założyciela Klubu w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

7. Założyciel po zaksięgowaniu wpłaty zobowiązany jest w terminie 14 dni dostarczyć członkowi klubu fakturę VAT.

8. Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu Uczestnika.

 

§7

Rezygnacja

 

1. Wypowiedzenie Członkostwa – Uczestnikowi przysługuje prawo nieodpłatnej rezygnacji z przedłużenia członkostwa na rok kolejny. W tym celu Uczestnik winien złożyć wypowiedzenie członkostwa. Wypowiedzenie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i przesłane listem poleconym na adres Założyciela.


§8

Postanowienia końcowe

 

1. Zmiany w Regulaminie – Założyciel zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie poprzez pisemny aneks, wysłany do członka klubu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W terminie 10 dni od daty doręczenia aneksu, Członkowi klubu przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do jego treści. Brak wniesienia zastrzeżeń w terminie wskazanym powyżej uznaje się za akceptację aneksu. O skuteczności zastrzeżeń decydować będzie data wpływu do Organizatora.

2. W przypadku zmiany danych teleadresowych podanych w deklaracji członkowskiej, członek klubu zobligowany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora. W razie zaniedbania obowiązku, Organizator nie odpowiada za błędne doręczenie korespondencji, a korespondencja kierowana na wskazany w zgłoszeniu adres uznawana będzie za doręczoną.

3. Rozstrzyganie sporów – wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy rozstrzygane są przez sąd właściwy dla Założyciela.

 

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

© 2017 Hermitage. Wszelkie prawa zastrzeżone.